امور سامانه میخک

امور شناسنامه در سامانه میخک (سامانه وزارت امور خارجه)

ثبت نام در سامانه

مدارک مورد نیاز

مشخصات فردی متقاضی، اطلاعات تماس، عکس پرسنلی
درخواست شناسنامه

مدارک مورد نیاز

تصویر گواهی ولادت بین‌المللی صفحه اول و دوم و سوم، تصاویر تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر (تصویر صفحه اول و دوم وکالتنامه قیم)
ثبت ازدواج

مدارک مورد نیاز

تصاویر کارت ملی، تمام صفحات شناسنامه و گذرنامه، گواهی بهداشت، مدارک اقامتی معتبر و عکس زوجین، عقدنامه شرعی،
عقدنامه محلی، تصویر رضایتنامه پدر زوجه (در اولین ازدواج)، تصویر رونوشت فوت ولی زوجه (در صورت فوت ولی)
ثبت طلاق

مدارک مورد نیاز

تصاویر کارت ملی، تمام صفحات شناسنامه و گذرنامه، وکالتنامه، مدارک اقامتی معتبر و عکس زوجین،
تمام صفحات رای عدم امکان سازش دادگاه، تمام صفحات سند ازدواج، ترجمه رسمی طلاقنامه محلی
ثبت فوت

مدارک مورد نیاز

 __
گواهی فوت

مدارک مورد نیاز

تصویر گواهی وفات از مقامات محلی، تصویر صفحه اول شناسنامه پدر
عابرین غیرمجاز

مدارک مورد نیاز

تصاویر شناسنامه و کارت ملی، عکس پرسنلی
گواهی عدم سوء پیشینه

مدارک مورد نیاز

تصاویر شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و عکس پرسنلی
گواهی ولادت

مدارک مورد نیاز

تصاویر تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر، تصویر تمام صفحات گواهی ولادت بین‌الملل

امور گذرنامه در سامانه میخک

درخواست گذرنامه

مدارک مورد نیاز

تصاویر تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی، مدرک اقامتی معتبر، عکس پرسنلی، صفحه اول گذرنامه قبلی، صفحه حاوی آخرین مهر خروج از ایران
درخواست برگه عبور

مدارک مورد نیاز

نامه از مقامات محل مبنی بر اخراج یا ترک خاک، عکس پرسنلی، تصاویر کارت ملی، تمام صفحات شناسنامه،

مدرک اقامتی معتبر، گزارش پلیس مبنی بر مفقود شدن گذرنامه، بلیط تائید شده یا گواهی مبنی بر بازگشت به ایران

اجازه خروج دانشجو

مدارک مورد نیاز

تصاویر صفحه اول گذرنامه، صفحه حاوی آخرین مهر خروج از ایران، مدرک اقامتی معتبر، گواهی اشتغال به تحصیل به تاریخ روز
اجازه خروج مشمولین

مدارک مورد نیاز

تصاویر صفحه اول گذرنامه، صفحه حاوی آخرین مهر خروج از ایران، مدرک اقامتی معتبر

امور دانشجویی در سامانه میخک

درخواست پرونده تحصیلی

مدارک مورد نیاز

تصاویر گذرنامه، صفحه حاوی آخرین مهر خروج از ایران، مدارک تحصیلی قبلی و فعلی، مدرک اقامتی معتبر، کارت ملی، کارت نظام وظیفه و عکس پرسنلی
درخواست تایید مدارک

مدارک مورد نیاز

تصویر تمام مدارک مورد درخواست

امور اجتماعی در سامانه میخک

استعلام گواهینامه رانندگی

مدارک مورد نیاز

تصاویر گذرنامه، مدرک اقامتی معتبر، گواهینامه رانندگی 
تایید مدارک درمانی

مدارک مورد نیاز

تصاویر گواهی بستری، آزمایشات، صورتحساب و تمامی مدارک موجود در رابطه با بیماری

امور وکالتنامه در سامانه میخک

درخواست انواع وکالتنامه

مدارک مورد نیاز

اطلاعات موکل، اطلاعات وکیل، متن وکالت، حدود اختیارات
تصدیق امضا

مدارک مورد نیاز

اطلاعات موکل، اطلاعات وکیل، متن وکالت، حدود اختیارات

(۰۲۱) ۸۸۳۲۵۱۴۶